නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා හා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා අතර හමුව

යාපනය දිස්ත්‍රික්යේ නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වශයෙන් රාජකාරි භාරගත් රාජිත ශ්‍රී දුමින්ද මහතා 2019 අප්‍රේල් 05 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා හමුවිය.
මෙම හමුවේ දී යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉහළ ගොස් ඇති ප්‍රදේශයන් වල වෙසෙන ජනතාවගේ ඉල්ලීම් වලට අනුව එම ප්‍රදේශයන් වල පොලිස් ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

– வடக்கு ஆளுநரின் ஊடகப்பிரிவு