තොණ්ඩයිමන්නාරු මධ්‍යම සිද්ධ බෙහෙත් ශාලාව සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ ආගමික උත්සවය

පළාත් දේශීය වෛද්‍ය කොමසාරිස්, නියෝජ්‍ය පළාත් දේශීය වෛද්‍ය කොමසාරිස්, පළාත් දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ගණකාධිකාරී සහ කාර්ය මණ්ඩලය, ඉඩම් පරිත්‍යාගශීලි, ආගමික නායකයන් සමඟ තොණ්ඩයිමනාරු මධ්‍යම සිද්ධ බෙහෙත් ශාලාව සඳහා නව ගොඩනැඟිල්ලේ චාරිත්‍ර 2024 අප්‍රේල් 10 වැනි දින පැවැත්විණි. සෙල්වසන්නිති විහාරස්ථානයෙන් සහ ප්‍රදේශයේ හිතවතුන්ගෙන්.

පේදුරුතුඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනතාවට දේශීය අංශය හරහා සෞඛ්‍ය සේවාව සැපයීමට නව ගොඩනැගිල්ල පහසුකම් සැලසේ.

 

 

 

 

Owners of Live Casinos – Find Out Who They Are