ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සංවිධාන නියෝජිතයින් සහ උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාරතුමිය අතර හමුවක්

ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානයේ  මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් උප කාර්යාලයේ ප්‍රධානී Aleksandr Burov, මහතා 2024.03.19 දින උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය යාපනයේ ආණ්ඩුකාර නිල නිවසේදී හමුවී සාකච්ඡාවක නිරත විය.
උතුරු පලාත තුල ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සංගමයේ ඉදිරි වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය දැනුවත් කිරීම ඇතුලු වැඩසටහහන් පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි

Best Ontario Online Casinos of 2023 - Top ON Sites Ranked