ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner9

අධ්‍යක්ෂ

එන්. ඉන්බරාජ් මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ
ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
අංක. 340, පේදුරුතුඩුව පාර,
ආනෛප්පන්දි, යාපනය
දු.අ – 021-3202275
ජ.දු.අ – 0773868568
විද්‍යුත් තැපෑල – nprural@gmail.com

මෙහෙවර 

පහසුකම් සවිබලගැන්වීම අවතැන් වී සිටින ග්‍රාමීය ජනතාව සඳහා සමාජ බලමුළු ගැන්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ගම්බද වාසය සඳහා සංස්කෘතික හා ආර්ථීක සංවර්ධනය සඳහා වූ ප්‍රමිති වැඩි දියුණු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • උතුරු පළාත් ගම්බද තරුණ තරුණියන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා ශක්තිමත්ව යාවත්කාලීන කරන ලද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම.

  • කාන්තා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන හා කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති හරහා කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම් හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වයට අවශ්‍ය සහය ලබාදීම.

  • අධීක්ෂණ හා විමර්ශන ආදායම්ලාභී සමිති විසින් සිදුකරන කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපෘතීන්. 

  • අනෙකුත් ආයතනවලට සහයෝගය ඇතිව ව්‍යාපෘති පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

  • පිළිවෙලින් නායකත්වය හා ප්‍රජා සාමාජිකයන් සහ නිලධාරීන් සඳහා වෙනත් අදාළ පුහුණු වැඩ සටහන් සැපයීම.

  • අලෙවි පහසුකම් හා ජාල නිර්මාණ කිරීම.

  • මුල්‍යමය ආධාර සමිති හා කාන්තා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා නිර්මාණය කර හා පරිභෝජනය කළ අකාරය නිසියාකාරව සහතික කිරීම සඳහා වාර්තා හා සමාලෝචන සකස් කිරීම.

Contact Details

Postal Address : No.340, Point Pedro Road, Anaipanthy, Jaffna

General Telephone: 021-2057108

Fax No. : 021-2057109

e-mail nprural@gmail.com

DesignationName Telephone Number 
Provincial DirectorMrs.N.Inparaj Office : 021-3202275
 Mobile:0773868582
 e-mail: nprural@gmail.com
 District Rural Development Officer – JaffnaMr.N.Panchalingam Office : 021-2227862
 e-mail :  drdojaf@gmail.com
District Rural Development Officer – KilinochchiMrs. Sunethra Suthagar Office: 021-2285069
 e-mail :  druralkili@gmail.com
District Rural Development Officer – MullaitivuMrs.Paskaran Malini Office: 021-2290226
 e-mail :  drdomul@gmail.com
District Rural Development Officer – VavuniyaMrs. Thenmoli Maheswaran Office: 024-2224437
 e-mail :  drdovav@gmail.com
District Rural Development Officer – ManarMrs. Thenmoli Maheswaran Office: 023-2250104
 e-mail :  drdomannar@gmail.com