ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය – 2019.03.13

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෛතඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී හෙට (13) වන දින පැවැත්වීමට නියමිතයි.

උතුරු පළාත් සභා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගිත්වය මත මෙම මහජන දිනය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම, ජිනීවා මානව හිමිකම් සභා සැසිවාරයේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තම ඉල්ලීම් මහජනතාව නැතහොත් පොදු සංවිධාන, හෙට දින පැවැත්වීමට නියමිත ගරු ආණ්ඩුකාරවර මහජන දිනයේ දී ලිඛිතව භාර දිය හැකිය.

මහජනතාවගේ සුභසාධනය උදෙසා අදාළ ඉල්ලීම් භාර ගැනීමට වෙනම අංශයක් පිහිටුවනු ලබන බව මෙහි සැළකිය යුතු කරුණකි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර මාධ්‍ය ඒකකය

ஆளுநரின் பொது மக்கள் திணைக்களம்

Casinos Worth the Road Trip from Williamsburg VA