කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යක්ෂක

 
 
පළාත් අධ්‍යක්ෂක

දුරකථනය : +94-21-2216022
ෆැක්ස් අංකය : +94-21-2219251
ෆැක්ස්: 0773868581
විද්‍යුත් තැපෑල: npagriculture@gmail.com

මෙහෙවර:

පළාතේ ව්‍යාප්ත සේවා පදනම මත ප්‍රයෝජනවත් ඵලදායී සේවා අවශ්‍ය කෘෂිකර්ම පවුල් සහ අවශ්‍යතාවන් ඇති ජනතාව හට සම්පත් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම තුළින් තිරසාර කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක් හා වෙළඳාම් කෘෂිකර්මාන්තය තුළින් ශක්තිමත් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරා ළඟාවීම.

කාර්යයන්:

  • කෘෂිකාර්මික සමාජයේ කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය සුදුසු පුහුණු කිරීම්, රැස්වීම්, කණ්ඩායම් සාකච්ඡා සහ නවීන සහ දේශීය තාක්ෂණයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • පළාතේ සුදුසු නව බෝග වර්ග හඳුන්වා දීම.
  • දිස්ත්‍රික් 5ක කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණ උද්‍යාන ලෙස සංවර්ධනය කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
  • දිස්ත්‍රික් 5ක කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වල හා තෝරාගත් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම.
  • පළාත ඇතුලත හා වෙනත් ප්‍රදේශවල ඇති පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන තුළින් වෙනත් ගොවීන්ගේ වගා බිම් වලට ක්ෂේත්‍ර සංචාරයේ ගෙන යන නව තාක්ෂණයන් සහ භාවිතා කරනු ලබන විවිධ තාක්ෂණයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් ලබා දීම හා භාවිතය තහවුරු කිරීම.
  • නැවත පදිංචි කිරීම සහ දුප්පත් ගොවීන් සඳහා අවශ්‍ය බීජ, රෝපණ ද්‍රව්‍ය, කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ ලබාදීම.
  • රාජ්‍ය බීජ නිෂ්පාදක ගොවිපළ හරහා බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය කොන්ත්‍රාත් ඒකකය හරහා නිෂ්පාදනය කිරීම.
  • තෝරා ගන්නා ලද ස්ථාන වල ක්‍රියාන්විත ප්‍රදේශ සහ බීජ නිෂ්පාදන ඒකකයක් පිහිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම.
  • කිලිනොච්චියේ පිහිටි සේවා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය නැවත ගොඩනංවා පුහුණු කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමෙන් නිලධාරීන් හට සේවස්ථ පුහුණුව ලබා දී ඔවුන්ගේ බලය ගොඩනැගීම.
  • සමාජීය වශයෙන් සංවිධානය වූ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයට ගෙන ඒමට සහ විකිණීමට කටයුතු කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :   # 61/06, Nallar Cross Road, Nallur, Jaffna

පොදු දුරකථන අංකය : 021- 221 9251

ෆැක්ස් අංකය : 021- 221 9251

විද්‍යුත් තැපෑල : npagriculture@gmail.com

DesignationName 
Telephone Number 
Email
අධ්‍යක්ෂක සෘජු දුරකථන අංකය: 0212216022
ෆැක්ස් අංකය : 0212219251
ෆැක්ස්: 
suvapatham.sivakumar@gmail.com
ගණකාධිකාරිMr.R.Murugathasසෘජු දුරකථන අංකය: 0213217551
ෆැක්ස්: 0750405101
builtaccount2013@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරිMrs. M.Muhunthanසෘජු දුරකථන අංකය: 0212219251
ෆැක්ස්: 0773831967
npagriculture@gmail.com
Office of the Deputy Provincial Director of Agriculture – Jaffna
Palali Road, Thirunelveley, Jaffna
Deputy Provincial Director of AgricultureMrs.S. AnchanadeviGeneral: 0212222175
Fax: 0212222175
ෆැක්ස්: 0773051363
ddajf@gmail.com
Office of the Deputy Provincial Director of Agriculture – Kilinochchi
A9 Road, Kilinochchi
Deputy Provincial Director of AgricultureMr.P.AtputhachandranGeneral: 0212285726
Fax: 0212285726
Mobile: 0773222441
kilinochchidda@gmail.com
Office of the Deputy Provincial Director of Agriculture – Mullaitivu
Post Office Road Mullaitivu
Deputy Provincial Director of Agriculture(Contract)Mr.P.UganathanGeneral: 0212290006
Fax: 0212290006
Mobile: 0776432044
ddamullaitivu@yahoo.com

LATEST NEWS & EVENTS