කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

Web Banner1

ලේකමි

Mr.K.Theivendram

ලේකමි

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර යාපනය

දුරකථනය : +94-21-2217303
ෆැක්ස් : +94-21-2057304
ෆැක්ස්: 0777811212
විද්‍යුත් තැපෑල: minagrinp@gmail.com

මෙහෙවර:

දේශීය ධීවර කර්මාන්තය, දියුණු මාර්ග ප්‍රවාහනය, ඉහළ වෙළඳ හා වාණිජ සහ සංවිධානත්මක ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන් හරහා පළාතේ සමාජ හා ආර්ථීක සංවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණික හා කළමනාකාර සහය ලබාදීම.

ක්‍රියාකාරකම් :

  • ධීවර කර්මාන්තය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය.
  • ධීවර ප්‍රජාවගේ ජීවනෝපාය දියුණු කිරීම.
  • ප්‍රවාහන සේවයේ ගුණාත්මක බව ඉහළ දැමීම.
  • විධිමත් හා දියුණු වෙළඳ හා වාණිජ කටයුතු හරහා පාරිභෝගික තෘප්තිමත් බව සහතික කිරීම.
  • ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය සංවර්ධනය කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය : No. 655, Navalar Road,Jaffna

පොදු දුරකථන අංකය :  021- 221 7306

ෆැක්ස් අංකය :  021- 221 7304

විද්‍යුත් තැපෑල  minagrinp@gmail.com

තනතුර නම   දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
Secretary Mr. K. Theivendram Direct: 0212217303 Fax: 021- 221 7304 Mobile: 0777811212 minagrinp@gmail.com
Assistant Secretary Mr. B. Mugunthan Direct: 0212217306 Fax: 021- 221 7304 Mobile: 0776181442
Assistant Secretary Miss. K.Thusiya Direct: 0212217306 Fax: 021- 221 7304 Mobile: 0770851984
Chief Accountant Mrs.V. Manokaran Direct: 0212217305 Fax: 021- 221 7304 Mobile: 0776423883
Assistant Director – Planning Mr.E.Surendiranathan Direct: 0212217357 Fax: 021- 221 7304 Mobile: 0774840199  esurendranathan@yahoo.com
Administrative Officer Mr. M.Santhaseelan Direct: 0212217306 Fax: 021- 221 7304 Mobile: 0773682980

LATEST NEWS & EVENTS