කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

Web Banner

ලේකමි

එම්. ජෙකූ මහතා

ලේකමි

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

දුරකථනය : +94-21-2217303 ෆැක්ස් : +94-21-2057304 ෆැක්ස්: විද්‍යුත් තැපෑල:

මෙහෙවර:

දේශීය ධීවර කර්මාන්තය, දියුණු මාර්ග ප්‍රවාහනය, ඉහළ වෙළඳ හා වාණිජ සහ සංවිධානත්මක ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන් හරහා පළාතේ සමාජ හා ආර්ථීක සංවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණික හා කළමනාකාර සහය ලබාදීම.

ක්‍රියාකාරකම් :

  • ධීවර කර්මාන්තය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය.
  • ධීවර ප්‍රජාවගේ ජීවනෝපාය දියුණු කිරීම.
  • ප්‍රවාහන සේවයේ ගුණාත්මක බව ඉහළ දැමීම.
  • විධිමත් හා දියුණු වෙළඳ හා වාණිජ කටයුතු හරහා පාරිභෝගික තෘප්තිමත් බව සහතික කිරීම.
  • ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය සංවර්ධනය කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය : No. 655, Navalar Road,Jaffna

පොදු දුරකථන අංකය :  021- 221 7306

of the Best Online Casinos UK Players

ෆැක්ස් අංකය :  021- 221 7304

විද්‍යුත් තැපෑල  minagrinp@gmail.com

තනතුර නම  
දුරකථන අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
ලේකම්එම්. ජෙකූ මහතාDirect: 0212217303
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0773868585
 
සහකාර ලේකම්කේ. කාංචනා මියDirect: 0212217359
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0772311103
kunatheesankanchana@gmail.com
ප්රධාන ගණකාධිකාරීවී. මනෝකරන් මියDirect: 0212217305
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0776423883
mvasanthamala18@gmail.com
සහකාර අධ්‍යක්ෂ – සැලසුම්ඊ. සුරේන්ද්‍රනාදන් මහතාDirect: 0212217357
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0774840199
 esurendranathan@yahoo.com
අධ්‍යක්ෂ – ධීවර ඒකකයකේ. කාංචනා මියDirect: 0212217359
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0772311103
kunatheesankanchana@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරී Direct: 0212217306
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0773682980