කාන්තා කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, සමාජ සේවා, සමූපකාර, ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම් සහ කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශ

wa_banner

ලේකම්

Mr. P.Vageshan

ලේකම්

දු.අ:+94-21-222 0880
ෆැක්ස්: +94-21-222 0882
ජංගම:
විද්‍යුත් තැපෑල: npminwa@gmail.com

දැක්ම:

කාන්තාවන් සඳහා වන අයිතිවාසිකම් සහ ස්ථිර සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය උතුරු පළාතේ සහතික කිරීම.

මෙහෙවර:

පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අගය ඇති සහභාගිත්ව සහ උපායන මාර්ග සම්බන්ධීකරණ හරහා සමාජ  ආර්ථික තත්ත්වයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් යහපාලනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කර, කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් උතුරු පළාතේ සහතික කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්:

  • කාන්තාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය දියුණු කරලීම පිණිස කටයුතු කිරීම.
  • කාන්තාවන්ගේ සහභාගිත්වය සහ නායකත්වය සඳහා උපායන මාර්ග භාවිතය දිරි ගැන්වීම.
  • විශේෂිතව හානියට පත් කාන්තාවන්ගේ දිළිඳුභාවය හා ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම තුළින් ලිංග භේදයේ තුල්‍යතාවය හා සමානතාවය ඇති කිරීම.
  • කාන්තා නායකත්වය දරණ පවුල් සඳහා වන ව්‍යාපෘතී හඳුනා ගනිමින්, ක්‍රියාන්විත කිරීම.
  • විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් දේශපාලන, සංස්කෘතික මාර්ගයන්හි ජාත්‍යන්තර මට්ටමට නංවාලිය හැකි ආකාරයේ සැළැසුම් හා අවස්ථා ලබාදීම.
  • පළාත් මට්ටමේ නිෂ්පාදන ධාරිතා වැඩි කරලිය හැකි ආකාරයේ කාන්තාවන් සඳහා වන ආයෝජන ව්‍යාපෘතීන් බිහි කිරීම.
  • කාන්තාවන් සඳහා ආරක්ෂාව සහතික වීම නීතිමය නිර්වචන, ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීම සිදු කිරීම.
  • පීඩාවට පත් පළාත් මහජනයාගේ සුබසාධන ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් ඔවුන්ව සාමාන්‍ය ප්‍රජා ජීවිතයට අනුයුක්ත කිරීම.
  • කාන්තාවන් සඳහා සමාජ සහ ලිංගිකත්ව ආරක්ෂාව සහතික කිරීම.

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය: අංක 04, බ්‍රූධි ලේන්, නුවර පාර [ඒ 9], අරියලෛ, යාපනය

සාමාන්ය දුරකථන: 021222 0882

ෆැක්ස්: 021222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල:npminwa@gmail.com

තනතුරනම දුරකථන අංකය  විද්යුත් තැපෑල
ලේකම්Mr. P.Vageshanසෘජු: 021-2220880
ෆැක්ස්: 021-2220882
 
සහකාර ලේකම් සෘජු: 021-2220883
ෆැක්ස්: 021-2220882
 
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීඑස්. විෂ්ණුකුමාර් මහතාසෘජු: 021-2220885
ෆැක්ස්: 021-2220882
 0779912658
siva.vishnukumar@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරියෙකිMr.T.Arunkalaichchelvanසෘජු: 021-2220881
ෆැක්ස්: 021-2220882
077-4468200
selvanjuly1971@gmail.com