ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner6
අධ්‍යක්ෂ

ආර්. කුරුබරන් මහතා
දු.අ : 021-3202718
ෆැක්ස් -077-8612229
021-2054074
විද්‍යුත් තැපෑල -sportsnp@yahoo.com

දැක්ම

දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට සහභාගි වීම සඳහා සූදානම් කිරීම.

 

මෙහෙවර

ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීම, ශාරීරික හා තාක්ෂණික සහය ලබා දීම තුළින් උතුරු පළාතේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය කිරීම.

 

සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය – අංක 16, සෙම්මනි පාර, නල්ලූර්, යාපනයපොදු දු.අ –

ෆැක්ස් -: 0212215054

ෆැක්ස් – : 0212215074

විද්‍යුත් තැපෑල – Sportsnp@yahoo.com

තනතුරනමදුරකතන අංකයවිද්‍යුත් තැපෑල
පළාත් අධ්‍යක්ෂආර්. කුරුබරන් මහතා

කා.දු.අ :0212215054
ජ.දු.අ : 0778612229

Sportsnp@yahoo.com
පරිපාලන නිලධාරිපී.රවින්දිරන් මහත්මිය

කා.දු.අ : 0212215054
ජ.දු.අ :0773583895

Sportsnp@yahoo.com

LATEST NEWS & EVENTS