උතුරේ මිනි බස් හිමියන් සහ මගීන් මුහුණ දෙන අපහසුතා පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ උපදෙස් මත උතුරු පළාෙත් කුඩා බස් හිමියන් සහ මගීන් මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්  ආණ්ඩුකාර ලේකම්, මාර්ග ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති සහ උතුරු පළාත් මාර්ග ආරක්ෂණ කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයා අතර  ඊෙය් (19) ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් පිළිබඳ මිනි බස් කොන්දොස්තරවරුන්ගේ නොසැලකිලිමත්භාවය, කෙටි ගමන් සඳහා ටිකට්පතක් හෝ ඉතිරි මුදල් ලබා නොදීම, තරඟකාරී ෙලස වාහන අභිබවා යාම, මාර්ග සංඥා ෙනාපිළිපැදීම සහ වේග පාලනයන් අනුගමනය නොකිරීම පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු විය. කුඩා බස් හිමියන් මාර්ග නීති විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු බවට මෙම හමුෙවිදී උපදෙස් දෙනු ලැබිණි .

Best PayPal Casinos in the UK for 2023 - Top PayPal Casino Sites