උතුරු පළාතේ සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑම්

දැනට රටේ විවිධ ප්රගදේශයන් ඉතා සීඝ්රතයෙන් සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑමට ලක්ව ඇත. එලෙස උතුරු පළාතේද බඩඉරිඟු, කව්පි වැනි වගාවන් සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑමට ලක් වී ඇති හෙයින් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී ඇති බවට උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු අධ්ය ක්ෂ එස්. සිවකුමාර් මහතා ප්රයකාශ කළේය. ආරම්භයේ බඩඉරිඟු වගාවට හානි සිදු කළ සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑම දැන් අනෙකුත් බෝග වගාවන් වලටද පැතිරී යයි. මේ හේතුව නිසා ගොවීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇත.

Online Casinos With Fast Payouts - Play in 2023

උතුරු පළාතේ සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑම ගත් කළ අධික බලපෑමක් වවුනියාව දිස්ත්රිනක්කයේ බඩඉරිඟු වගාව බලපෑමට ලක්ව ඇතැයි පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු වාර්තාවන් තුළින් පැහැදිලි වේ. එමෙන්ම මෙම බලපෑමට ලක් දෙවන දිස්ත්රිඅක්කය වශයෙන් යාපනය දිස්ත්රිනක්කය වාර්තා වී ඇත. මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරිමට උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්යසම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු එකට එක්ව විවිධ වැඩසටහන් දියත් කරමින් පවතින බවට පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්යරක්ෂතුමා පැවසීය. 

The report on the impact of the FAW published by the Provincial Agriculture Department as follows

Online Casinos That Let You Play for Free!

(1) Fall Army Worm Attack in Maize

District AI Range Damage Extent (ac)
100% 75% 50% 25%
Jaffna Uduvil 0.50
Allaveddi 0.25
Nallur 0.25
Eluthumadduval 0.5
Chavakachcheri 01
Urumpirai 0.25
Thellipalai 50
Tholpuram 0.1
Kaithadi 0.1
Puttur 0.1 0
Velanai 0.1 0
Sub total 50
  1. 95
1.20
Killinochchi Kanesapuram 1.250
Punnaineeravi 1.875
Pallai 20
Ramanathapuram 1.25
Sub total   20
  1. 375
Mullaitivu Alampil 6.25
Udaiyarkaddu 25 12.50
Puthukudierupu 20
Mulliyavalai 5
Sub total   56.25  12.50
Mannar Kankayankulam 12.5
Eranaielupaikulam 5
Ujilankulam 0.625
Sub total
  1. 125
 –
Vavuniya Madukanda 15 10
Ulukkulam 12.5 10 22.5 55
IrraddaPeriyakulam 10 7.5
Cheddikulam 03 2
Kanagaragenkulam
Nedunkerny
Patkulam 4 2
Omanthai
Pampaimadu 0.25
Kovilkumam
Sub total 16.50 13      51.50  72.75
Total 16.50 63 147.825  90.825

(2) Fall Armyworm attack in Cowpea

District AI Range Damage Extent (ac)
100% 75% 50% 25%
Mannar Uyilankulam 2.5