උතුරු පළාත් පානීය ජලය ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කෙරේ

උතුරු පළාතේ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ අරමුණින් අභිනවයෙන් ඉදිකෙරෙන පාලිආරු ජල ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අද (2024/05/15) . ආරම්භ විය.මන්නාරම, වේලන්කුලම් ප්‍රදේශයේ සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්විණි.

100% up to $1,000 2023 200 Spins - BETMGM Colorado Promo Code

උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය, අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, උතුරු පළාත් සභා කථානායක, උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Free Slots with Bonus Rounds You Need to Play Online

උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය සහ ජීවන් තොණ්ඩමන් ඇමාත්‍ය වරයා අතින් සමරු පලකය නිරාවරණය විය. ඉන් අනතුරුව පාලියාර් ජල ව්‍යාපෘති කාර්යාලය විවෘත කිරීම ද සිදු විය.

මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2024 අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කර ඇත. යාපනය, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්ක සහ පූනරීන් කලාපයේ කොටසක් මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් කර ඇත. ඒ අනුව ඉහත ප්‍රදේශවල වෙසෙන පවුල් 127,746 කට පිරිසිදු පානීය ජලය බෙදා හැරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.