උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ජාතික පරිසර සතිය (2023.05.30-2023.06.05)

“ප්ලාස්ටික් මඟින් සිදුවන පරිසර හාණිය වලක්වමු” යන තේමාව යටතේ මෙවර ජාත්‍යන්තර පරිසර දිනය එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන විසින් සංවිධානය කරන ලදී. මේ ආකාරයට මැයි මස 30 වන දින සිට ජුනි මස 05 දින දක්වා “ජාතික පරිසර සතිය” ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ඒ අනුව උතුරු පළාත් සභාව තුළ සතිය පුරාවටම සිදුවීම් පැවැත්විණි.

පළමු අදියර වශයෙන් 2023.05.30 වන දින රුක් රෝපණ දිනය නිමිත්තෙන් උතුරු පළාතේ අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු වල පැල සිටුවන ලදී.

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

2023.05.31 දින, වායු දූෂණවල අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් උතුරු පළාත් අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු තුළ වායු සමීකරණ භාවිතය නතර කිරීම ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදී.

2023.06.01 දින පරිසර පිරිසිදු කිරීමේ දිනය නිමිත්තෙන් ශ්‍රමදානයක් පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාල පරිසරය පිරිසිදු කිරීම ද සිදු විය.

    

    

    

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සහ වෙනත් අමාත්‍යාංශ

ජෛව විවිධත්ව සුරැකීමේ දිනය සැමරීම සඳහා උතුරු පළාත් සභා සියලුම අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රවල පැළවලට වතුර දැමීම සිදු කළ අතර ජෛව විවිධත්වය සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද පැවැත්විණි.

2023.06.03 වන දින ජල හා ජල සම්පත් සංරක්ෂණ දිනය නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවනාගාරයේ දී වැඩසටහනක් සංවිදානය කර ජලයේ වැදගත්කම සහ එහි ඉදිරි ප්‍රයෝජන පිළිබඳව සම්පත් දායකයින් විසින් අදහස් හා ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කරන ලදි.

    

   

2023.06.05 වන දින ජාතික පරිසර දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රවණාගාරයේ දී අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් සංවිධානය කර තිබූ අතර සම්පත් දායකයින් විසින් ඒ සම්බන්ධ පැහැදිලි කිරීම් සිදු කරන ලදී.

උතුරු පළාත් අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු තුළ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ කටයුතු ද පැවැත්විණි.

    

    

එසේම එම දිනයේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සහයෝගය ඇතිව ප්‍රාදේශීය සභා මගින් සලකුණු කරන ලද වෙරළ තීරයන්හි සනීපාරක්ෂක හා අපද්‍රව්‍ය ඉවත්කිරීමේ කටයු ද සිදු කරන ලදී.

    

මෙම ජාතික පරිසර සතිය උතුරු පළාත් සභාව විසින් ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක් සමඟින් සංවිධානය කර ලදි.