“උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා උළෙල 2019” සමාප්ති උළෙල ඊෙය් සනිටුහන් විය

Best Casinos near Miami, Florida - Gamblers Beware

උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා උළෙල 2019 සමාප්ති උළෙලට විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස උතුරු පළාත්  ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා ඊයේ සහභාගී විය.