ඉඩම් පර්පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner9

ඉඩම් කොමසාරිස්


ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
කෝවිල් පාර,
යාපනය
දුරකතන: 021 321 5539
ෆැක්ස් : 0212220836
ජංගම : 0773618499
විද්‍යුත් තැපෑල: landdeptnp@gmail.com

දැක්ම

තිරසාර සංවර්ධනය සහ ස්වයංපෝෂිත ආහාර නිෂ්පාදනය සහ සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය සමඟ සංවර්ධනය.

මෙහෙවර

රජයේ ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූලව සමතුලිතව රජයේ ඉඩම් බෙදා දීම, එමගින් උතුරු පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයක් සහ පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

• බෙදා හැරීම ට හැකි ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබාගෙන ඉඩම් නොමැති පුද්ගලයින් සහ ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා නීතිමය ප්‍රමිතීන්ට අනුව රජයේ ඉඩම් සහ බෙදා හැරීම.

• 1995.06.15 ට පෙර රජයේ ඉඩම අත්පත් කරගෙන සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආක්‍රමණිකයන්ට ඉඩම් ලබාදීමෙන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම.

• බෙදා හරින ලද රජයේ ඉඩම්වල කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන දියුණු කිරීම දිරිමත් කිරීම මගින් ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම.

• ආර්ථික සංවර්ධන අරමුණ සඳහා රජයේ ඉඩම් බදු දීමෙ පදනම් මත ලබා දී බදු අයකීරීම තුළ උතුරු පළාත් සභාවේ ආදායම වැඩි කිරීම.

• රාජ්‍ය ඉඩම් තොරතුරු කළමනාකරණ දත්ත ගබඩාව (LIMD) හරහා ඉඩම් හිමිකම් වෙන් කරන්නන් වෙත ලබා දීම කඩිනම් කිරීම සහ ඉදිරියේදී මෙම පද්ධතිය තුළින් කළමනාකරණය සිදු කිරීමට පියවර ගැනීම.

• පසුගිය කාලයේ අසාමාන්‍ය තත්වයන් තුළ රජයේ ඉඩම් සඳහා නිකුත් කළ ලිපි ලේඛන අහිමි වූ පුද්ගලයන්ට එම ලේඛන නැවත ලබා දී ඔවුන්ගේ ඉඩම් හිමිකම තහවුරු කිරීම.

• ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතට අනුව පවුලේ සාමාජිකයින් අතර ඉඩම් අයිතිය පැවරීම තහවුරු කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම.

• අනුමත කරන ලද උප ඒකකයට, අඩුවෙන් ඉඩම් බෙදීම වැළැක්වීම මගින් නිශ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම.
• රාජයේ අවශ්‍යතාවය, සංවර්ධනය සහ අනාගත පරපුර සඳහා රජයේ ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම.

Live Dealer Blackjack Casino Sites (Best Live BJ Online)

• ඵලදායි සේවාවක් සැපයීම සඳහා පුහුණුව තුළින් නිලධාරීන්ගේ පෞරුෂය වර්ධනය කිරීම.

Contact Details

Postal Address : No.59, Temple Road, Jaffna

General Telephone: 021-221 1104

Fax No. : 021-222 0836

e-mail: landdeptnp@gmail.com

 

Live Casino Game Shows with Explanation - From Bingo to Mega Ball
DesignationNameDirectMobile/ Res.e-Mail
CommissionerMr.A.Sothinathan021-32155390773618499landdeptnp@gmail.com
Deputy Land CommissionerMrs.Kajani Barthipan021-22111040779123931landdeptnp@gmail.com
AccountantMr.S.Parathan021-22110770771882858landdeptnp@gmail.com
Administrative OfficerMrs.N.Sounthararajan021-22208360770748886landdeptnp@gmail.com