ඉඩම් පර්පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner9

ඉඩම් කොමසාරිස්


ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
කෝවිල් පාර,
යාපනය
දුරකතන: 021 321 5539
ෆැක්ස් : 0212220836
ජංගම : 0773618499
විද්‍යුත් තැපෑල: landdeptnp@gmail.com

මෙහෙවර

උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ සමාජීය සංවර්ධනයට අදාළව ප්ර මිති හා සාරධර්ම සහතික කෙරෙන ආකාරයෙන් යහපාලනයටත් සංවර්ධනයටත් අවශ්යධ නීතිමය ව්යුමහයත් එයට අදාළ හිතකර පරිපාලනමය පරිසරයක් ඇති කිරීම හා ස්ථිරත්වයෙන් පවත්වා ගෙන යෑම.

අරමුණු

රජයේ ඉඩම් ප්රැතිපත්තිවලට හා නියමයන්වලට අනුකූලව නියමානුකූලව ඉඩම් ඛෙදාදීම. සංවර්ධනය කිරීම මගින් උතුරු පළාතේ ශක්තිමත් පරිසරයක් උදා කිරීම.

ප්රශධාන කි්රවයාකරකම් 

• ඉඩම් කච්චේරිය මගින් ඉඩම් ඛෙදාදීම.

• බලපත්රච, දීමනා පත් නිකුත් කිරීමේ සම්න්ධීරණය.

• ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කළ බලපත්රම, දීමනා පත් 

අවලංගු කිරීමට සම්බන්ධීකරණය.

• බලපත්රී, දීමනා පත් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නීතියානූකූල හිමිකරුවන් හට පසුරුමය ලබාදීම.

• විශේෂ ඛෙදාදීම්, නැවත ඛෙදාදීම් සඳහා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත 20 (අ) යටතේ අනුමැතිය ලබාදීම.

• රජයේ ඉඩම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගත් අය ඉවත් කිරීමට සම්බන්ධීකරණය.

• ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ඛෙදාදී ඇති ඉඩම් කැබලිවලට ආහාර නිෂ්පාදිත ළිං ඉදි කිරීමට අධාර ලබාදීම.

• ජනපදවල මාර්ග ප්රරතිසංස්කරණය. 

• ජනාවාසවල පදිංචිව සිටින ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා වගා භෝග, පැල වර්ග ඛෙදාදීම.

• ප්රාාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉඩම් ගැටළු විසඳීම.

• උතුරු පළාතේ ඉඩම් රාජකාරියේ යෙදී සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට පුහුණුව ලබාදීම.

• රජයේ ඉඩම් අඥා පනත යටතේ පැවරූ රජයේ ඉඩම් සඳහා නිර්දේශය ලබාදීම හා සම්බන්ධීකරණය. 

• ඛෙදාදී ඇති ඉඩම්වල රජයට අයවිය යුතු ආදායම් රැස් කිරීම හා අනිකුත් ආදායම් අයකර ගැනීමට සම්බන්ධීකරණය.

Contact Details

Postal Address : No.59, Temple Road, Jaffna

General Telephone: 021-221 1104

Fax No. : 021-222 0836

e-mail: landdeptnp@gmail.com

DesignationNameDirectMobile/ Res.e-Mail
Commissioner Mr.A.Sothinathan021-32155390773618499landdeptnp@gmail.com
Asst.Land CommissionerMrs.S.Rajamalligai021-22111040777801912landdeptnp@gmail.com
AccountantMr.S.Pirapakaran021-22110770779704945landdeptnp@gmail.com
Administrative OfficerMrs.N.Sounthararajan021-22208360770748886landdeptnp@gmail.com