ආණ්ඩුකාරවරයා චට්ටි ගම්මානයේ සංචාරයක

උතුරු පළාතේ ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා  ඊයේ (18)  චට්ටි ගම්මානයේ සංචාරයක නිරත වූ අතර  වගා කටයුතුවල නියැලී සිටි සසිකරන් ගොවි මහතා සමඟ සුහද සාකච්ඡාවක නිරත විය.