අර්තාපල් ආනයන බද්ද රු.20 සිට රු.50 දක්වා වැඩි වේ.

උතුරු පළාත් හා රට පුරා අර්තාපල් වගාවේ යෙදෙන ගොවීන්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් අස්වනු කාලයේ අර්තාපල් සඳහා ආනයන බදු ගෙවීම ඉහළ නංවන ලෙසට යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අන්කජන් රාමනාදන් මහතා විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා හට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළේය.

 

ආණ්ඩුකාරතුමන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ අවධානයට එම ඉල්ලීම යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව අර්තාපල් ආනයන බද්ද රු.20 සිට රු.50 දක්වා වැඩි කරන මෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී.හරිෂන් මහතා හට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබාදුන් උපදෙස් පරිදි අර්තාපල් ආනයන බද්ද රු. 20 සිට  රු.50 දක්වා වැඩි කරනු ලැබීය.