Cooperative Employees Commission Circulars – 2022

 

Date Circular Title Circular No.
23.12.2022 கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு சுற்றுநிருப இல 08/2008 இன்படி செயலாளர் படியில் மாற்றம் செய்தல் 08/2008 (1)
23.12.2022 சேவைக்கால வெகுமதிக் கொடுப்பனவு 03/2022
21.10.2022 நேர்முகப்பரீட்சை புள்ளியிடல் முறை 02/2014(1)
21.10.2022 சம்பள மீளாய்வு 02/2022
12.09.2022 கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு சுற்றுநிருபம் 09/2008(1) இற்கமைவாக மோட்டார் சைக்கிள்படி திருத்தம் செய்தல் 09/2008(2)
04.04.2022 கூட்டுறவுச் சங்கப் பணியாளர்களுக்கு ரூபா. 5000 மாதாந்த கொடுப்பனவாக வழங்கல் 01/2022

Tamil