ලේකම්

අාර්.වරදලිංගම් මහත්මිය 

 කාන්තා කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, සමාජ සේවා, සමූපකාර, ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම් සහ කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය

නො. 4, බෘෘඩි පටුමග, 
පුංගන්කුලම් මංසන්ධිය, නුවර පාර,
අරියාලෙයි, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකථනය: +94-21-222 0880
 ෆැක්ස් +94-21-222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල

කාන්තා ගෘහ මූලික කරගත් පවුල් වලට ජීවනෝපාය සහනාධාර ලබා දෙනු ලැබිණ

උතුරු පළාත් කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය ගරු අනන්දි සසිදරන් මහත්මිය විසින් ඔට්ටුසුඩ්ඩාන් ප්‍රදේශයට අයත් කාන්තා ගෘහ මූලික කරගත් පවුල් 10 කගේ ජීවනෝපාය මාර්ගය සලසා ගැනීම සදහා (CBG අරමුදල් යටතේ) රු. 524,069 ක් වටිනා කුඩා ස්වයං රැකියා, කුකුල්ළු ඇති කිරීම, ගෙවතු වගා සහ රූපලාවන්‍ය යනාදිය සඳහා අවශ්‍ය මූලික ද්‍රව්‍ය 2018.08.31 වන දින ඔට්ටුසුඩ්ඩාන් ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම් කාර්යාලයේ දී ලබා දෙනු ලැබිණ.

Read more...

කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් වලට ජීවනෝපාය ආධාර ලබා දීම

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජීවනෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතේ පළමු ආධාර ලබා දීමේ වැඩසටහන 2017 නොවැම්බර් මස 15 වන දින අරියාලෛ ප්‍රදේශයේ පිහිටි කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

ධීවර වෘත්තියේ දී මියගිය ධීවර සංගමේ සාමාජිකයින් සඳහා වන්දි ගෙවීමේ වැඩමුළුව

උතුරු පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ධීවර සමූපකාර සංගමේ සාමාජිකයන් වශයෙන් සිටිමින් ධීවර වෘත්තියේ යෙදෙමින් සිටියදී මියගිය සාමාජිකයන් සහා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත රු.100,000.00 ක් වශයෙන් වන්දි ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙලක් උතුරු පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් පී.වාගීෂන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාන්තා කටයුතු හා සමූපකාර අමාත්‍ය ගරු අනන්දි සසිදරන් මහත්මියගේ කාර්යාලයේ දී 2017.11.24 වන දින පවත්වනු ලැබින.

Read more...

කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් සඳහා ජීවනෝපාය සහාය ලබා දීම

උතුරු පළාත් කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් තෝරාගනු ලැබූ කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් 50 කට විශේෂ ජීවනෝපාය සහය ලබා දීමේ සැලසුම ක්‍රියාවට නැංවිය.

Read more...

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය

තැපැල් ලිපිනය : අංක - 4, බඩි පටුමග,පුංගන්කුලම් හන්දිය, නුවර පාර, අරියාලෛ, යාපනය

 

දුරකථන අංකය: 021222 0882

ෆැක්ස්: 021222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල: 

 

තනතුර නම දුරකථන අංකය
ලේකම් ආර්. වරදීශ්වරන් මහතා දු.අ: 021-2220880
දු.අ: 021-2220882
සහකාර ලේකම් එන්. ලාගිනි මහත්මිය දු.අ.: 021-2220883
දු.අ: 021-2220882
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි කේ. තිරුක්කුමාර් මහතා දු.අ: 021-2220885
දු.අ: 021-2220882
පරිපාලන නිලධාරි පී. රමේෂ් මහතා දු.අ.: 021-2220881
දු.අ: 021-2220882