ගරු අමාත්‍ය

ගරු අනන්දි සසිදරන් මහත්මිය

කාන්තා කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, සමාජ සේවා, සමූපකාර, ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම් සහ කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය,
නො.295, නුවර පාර, අරියාලෙයි, යාපනය,
ශ්‍රී ලංකාව

 
දුරකථනය
 ෆැක්ස්
විද්‍යුත් තැපෑල:

 

ලේකම්

ආර්.වරතීස්වරන් මහතා

 කාන්තා කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, සමාජ සේවා, සමූපකාර, ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම් සහ කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය

නො. 4, බෘෘඩි පටුමග, 
පුංගන්කුලම් මංසන්ධිය, නුවර පාර,
අරියාලෙයි, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකථනය: +94-21-222 0880
 ෆැක්ස් +94-21-222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය

තැපැල් ලිපිනය : අංක - 4, බඩි පටුමග,පුංගන්කුලම් හන්දිය, නුවර පාර, අරියාලෛ, යාපනය

 

දුරකථන අංකය: 021222 0882

ෆැක්ස්: 021222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල: 

 

තනතුර නම දුරකථන අංකය
ලේකම් ආර්. වරදීශ්වරන් මහතා දු.අ: 021-2220880
දු.අ: 021-2220882
සහකාර ලේකම් එන්. ලාගිනි මහත්මිය දු.අ.: 021-2220883
දු.අ: 021-2220882
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි කේ. තිරුක්කුමාර් මහතා දු.අ: 021-2220885
දු.අ: 021-2220882
පරිපාලන නිලධාරි පී. රමේෂ් මහතා දු.අ.: 021-2220881
දු.අ: 021-2220882