සෞඛ්ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

healthdept

ඩිරෙක්ටර්

වෛද්‍ය ඒ. කේදීශ්වරන් 

ඩිරෙක්ටර්

දුරකතන අංකය: 021 222 0811
ෆැක්ස් අංකය : 0212220818
ජංගම: 0776043848
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : drakethes64@gmail.com

Mission:

Achieving attainable health status by providing curative, preventive, promotive and rehabilitative healthcare services of high quality responding to peoples’ need fairly and equitably to contribute towards national health targets.

Vision

A community without disease burden contributing towards physical, mental and social wellbeing of the province.

Objectives

 • To establish and develop Health Surveillance and Information System at Provincial and district level.
 • To ensure and organize curative health services of standard quality.
 • To ensure the availability of comprehensive health services in each districts of Northern Province.
 • To rehabilitate and reconstruct health facilities on priority basis.
 • Improve the nutritional status of the vulnerable groups.
 • To ensure the sustainability of projects and programmes.
 • To promote health and quality of life by preventing and controlling disease, injuries and disabilities.
 • To ensure the better financial management for the benefit of the health sector of province.
 • To improve the capacity and proper deployment of competent Health care workforce.
 • To coordinate and facilitate all stakeholders in the Health sector to achieve the national and provincial goals for health.

Function

Co-ordinate the health activities among districts with all Regional Directors of Health Services.

 •  Ensure uninterrupted service delivery through the health institutions in the province by timely, adequate supply of Drugs, Dressings, Equipment and consumables.
 •  Ensure provision of primary health care services to the population in the province including the returnees and internally displaced population.
 •  Organize activities of prevention of communicable diseases such as Dengue, Malaria, TB, Sexually Transmitted Diseases (STD) and Rabies.
 •  Co-ordinate with health policy matters at the provincial level and provide technical assistance in making decisions.
 •  Make link between Provincial Ministries, Provincial Authorities and Line Ministries.
 • Ensure better financial management for the benefit of the health sector of the province.
 • Organize ways and means of inventory control and ensure periodic board of surveys annually.
 • Organize disposal of unserviceable and obsolete items and grant write off authority.
 • Implementation, supervision, monitoring & evaluation of Annual Implementation Programme and other Capital Programmes.
 • Ensure the quality services rendered by implementing quality assurance.
 • Improve the clinical training facilities and ensure the regular staff training.
 • Attend for the public complaints promptly and ensure the investigations and disciplinary actions are carried out properly.
 • Make effort to fulfill the vacancies of the institutions.
 • Maintain Health Sector Data Base (including sectoral atlas for the Health Sector, Northern Province)
 • Create better environment to improve ability and efficiency of the health staff.
 • Regulate private health sector facilities within the province and coordinate with Central Ministry.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

 තැපැල් ලිපිනය දෙවන මහල, සෞඛ්‍ය ගම්මානය, පන්නෙයි, යාපනය.

දුරකථන අංකය : 021220819

ෆැක්ස් අංකය  : 021220818

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය  pdhsnp@gmail.com

තනතුරනම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
පළාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂවෛද්‍ය ඒ. කේදීශ්වරන්සෘජු:: 021 2220811
ජංගම: 0776043848
ෆැක්ස් අංකය: 0212220818
drakethes64@gmail.com
නියෝජ්‍ය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ

වෛද්‍ය. ඒ. තිලීබන්               

සෘජු: 021220816
ජංගම: 0773020973
pirsthi@gmail.com
ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥවෛද්‍ය. ආර්.කේසවන්  සෘජු:: 0212217982
ජංගම:
ෆැක්ස් අංකය:
Dr_kesavan@yahoo.com
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරිකේ.එස්. කජේන්දිරන් මහතාසෘජු: 0212220812
ජංගම: 0775544622
capdhsnp@gmail.com
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ – පරිපාලනකොන්ස්ටන්ටෛන් ජැක්සීල් සෘජු: 0212220816
ජංගම: 0759034444
ෆැක්ස් අංකය:
jacksnpc@gmail.com
ගණකාධිකාරිවී.සංගීතාසෘජු:0212220839
ජංගම: 0774793358
pdhsnpacct@gmail.com
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුඉංජි. ඒ. අභිරාජ් සෘජු: 0212220805
ජංගම: 0774369236
Me.pdhsnp@gmail.com
සිවිල් ඉංජිනේරුඉංජි. ටී. ප්‍රේමානන්දන් සෘජු: 0212216397
ජංගම: 0773085567
Ce.pdhsnp@gmail.com
සිවිල් ඉංජිනේරුඉංජි. එස්.සුලක්ෂනා සෘජු: 0212220838
ජංගම:
Sulakshasr.24@gmail.com
කාර්මික ඉංජිනේරුඉංජි.වර්මිලාසෘජු: 0212220819
ජංගම: 0774369236
Me.pdhsnp@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරිජේ. ශ්‍රීදරන් – සෘජු::0212220814
ජංගම: 0770308421
pdhsnp@gmail.com
සැලසුම් හා ව්‍යාපෘති නිලධාරිඒ. ජෙයරංජිනි මෙනවියසෘජු:0212220815
ජංගම: 0718242307
healthplanningnp@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS