සෞඛ්ය, දේශීය වෛද්ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා අමාත්යාංශය

Web Banner Health

ලේකම්

එස්.තිරුවාකරන් මහතා

ලේකම්

දුරකතන අංකය: +94-21-2220800 ෆැක්ස් අංකය: +94-21-2220806 ජංගම:  0773800022 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :sthiruva@yahoo.com

Northern Province Autism Policy 2017-2022 (Draft)

TamilEnglish

Mission:

Ensures Healthy Society with Physically and Mentally fitness , Applying National and International medical methods to ensures and protect Women’s Rights and Children through Rehabilitation Activities as well as our Province Contribute towards the National Developments in the Country.

Function

 • Providing guidelines on formal financial, administration and planning to ensure performance of fulfilling the general public’s requirements with integrated Provincial Director of Health Services, Commissioner of Indigenous Medicine, and Commissioner of the Probation & Child Care.
 • Establishing a control system on financial management.
 • Preparing five years strategic plans for all Departments in the Ministry.
 • Integrated with central government Health Ministry to obtain allocation and cadre amendments.
 •  
 • Integrated with central government Health Ministry to provide scholarship for the officers, who are working in the sector.
 • Obtaining funds for the development activities from the funds providing representation institutes.
 • Obtaining funds from the donors and organizing and implementing development projects, which will be Implemented, where the people who were affected due to ethnic conflicts.
 • Implementing relevant activities to achieve the goals of the Health Centre’s and Children Homes through providing assistance and guidelines.
 • Researching the data which shall be helpful for the development work.
 • Observation and integrated progress of the western and traditional health activities.
 • To obtain departmental services successfully, using with information communication technology.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය : දෙවන මහල, සෞඛ්‍ය ගම්මානය, පන්නෙයි, යාපනය.

දුරකථන අංකය : 021- 2220807

ෆැක්ස් අංකය : 021- 2220806

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :  mhealthnpc@gmail.com

DesignationName Telephone Number Email
SecretaryMr.S.ThiruvakaranDirect: 0212220800
Fax: 021- 2220806
Mobile: 0773800022
sthiruva@yahoo.com
Senior Assistant SecretaryMr. S. PranavanathanDirect: 0212220809
Fax: 021- 2220806
Mobile: 077 208 6789
 pranavanathan@yahoo.com
 Director – PlanningMr. S.MohanabavanDirect: 0212220802
Fax: 021- 2220806
Mobile: 0773024349
 smdpkili@gmail.com
Chief AccountantMr.S.KugathasDirect: 0212220801
Fax: 021- 2220806
Mobile: 0777448173
 sk_thas@yahoo.com
Administrative OfficerMrs. Raseetha SadacharalingamDirect: 0212220803
Fax: 021- 2220806
Mobile: 0778794937
 
Planning & Programme OfficerMr. G. KrishnakumarDirect: 0212220802
Fax: 021- 2220806
Mobile: 0777615341
gkrish26@gmail.com
තනතුර
නම
දුරකථන අංකය 
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය  
ලේකම්සී. තිරුවාහරන් මහතාකාර්යාල දු.අ:0212220800
ජංගම දු.අ:0773800022
sthiruva@yahoo.com
සහකාර ලේකම්පී.ශ්‍රීවර්ණන් මහතාකාර්යාල දු.අ:0212220804
ජංගම දු.අ:0776787969
pranavanathan@yahoo.com
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරිකේ. කජේන්දිරන් මහතාකාර්යාල දු.අ:0212220801
ජංගම දු.අ:0775544622
 
ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරුඑංජිනේරු එස්. සාන්දි මහත්මියකාර්යාල දු.අ:0212220805
ජංගම දු.අ:0718617691
 
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ( සැලසුම් )සී. සිවබාලා මහතාකාර්යාල දු.අ:0212220802
ජංගම දු.අ:0773736730
 
පරිපාලන නිලධාරිරසීදා සඩාච්චරලිංගම් මහත්මියකාර්යාල දු.අ:0212220803
ජංගම දු.අ:0778794937
 
සැලසුම් වැඩසටහන් නිලධාරිජී. ක්‍රිෂ්ණකුමාර් මහතාකාර්යාල දු.අ:0212220802
ජංගම දු.අ:0777615341
 

LATEST NEWS & EVENTS