සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner1

අධ්‍යක්ෂක

වෛද්‍ය ආචර්‍යය එස්.වශීකරන්

පළාත් අධ්‍යක්ෂක, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකතන: +94-021-2212653
ෆැක්ස්: +94-021-2212652
ෆැක්ස්: 077-3868584
විද්‍යුත් තැපෑල: npdaph@yahoo.com

දැක්ම:

උතුරැ පලාතේ සත්ව නිෂ්පාදනයේ යෙදන ජනතාවගේ ජීවන තත්වය ඉහල නංවමින් සත්ව නිෂ්පාදනය අතින් ස්වයංපෝෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට දායක වීම.

මෙහෙවර :

අපේ අරමුණ භෟතික, මූලය හා තාක්ෂනික  සහය ජනතාවට ලබා දෙමින්, අප සතු සම්පත් යොදාගෙන, නවීන සත්ව පාලන විධි යොදා ගනිමින් සත්ව නිෂ්පාදන අතින් උතුරැ පළාත ස්වයංපෝෂිත කරවීමයි.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :   # 135, Kachcheri Nallur Road, Jaffna

පොදු දුරකථන අංකය :  021- 221 9251

ෆැක්ස් අංකය : 021-2212652

විද්‍යුත් තැපෑල : npdaph@yahoo.com


තනතුර
නම 
දුරකතන අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
DirectorDr.S.VaseeharanDirect: 021-2212653
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-3868584
npdaph@yahoo.com
Additional Provincial DirectorDr.G.RagunathanDirect: 021-2212681
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-2487595
ragunathangvs@gmail.com
Subject Matter SpecialistDr(Mrs).T.ThabothiniDirect: 021-2212682
Fax: 021-2212652
Mobile: 071- 8475333
drthobothini@yahoo.com
Deputy Provincial DirectorDr.(Mrs).S.MahendrarajaDirect: 021-3215501
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-9013489
sahu.mahen@yahoo.com
Deputy DirectorDr(Miss)C.P.MariathasanDirect: 021-3215501
Fax: 021-2212652
Mobile:  071-1009595
christine.mariathasan@yahoo.com
Veterinary SurgeonDr.(Miss).F.JuliyanaDirect: 021-2212654
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-3638953
juliyana.francis@yahoo.com
Veterinary SurgeonDr.(Mrs.).A.MajuraDirect: 021-2212654
Fax: 021-2212652
Mobile:  077-3433671
maju.majura@gmail.com
Veterinary SurgeonDr.M.H.T.D.JayathilakaDirect: 021-2212654
Fax: 021-2212652
Mobile:  077-7948653
thathsarajayathilake@gmail.com
Deputy DirectorDr(Miss)C.P.MariathasanDirect: 021-3215501
Fax: 021-2212652
Mobile:  071-1009595
christine.mariathasan@yahoo.com
AccountantMr.K.SritharanDirect: 021-2219510
Mobile: 077-5151793
sritar1974@yahoo.com
Administrative OfficerMr.K.ShanthirakumarDirect: 021-2212652
Mobile: 077-9065017
shanromiyo@yahoo.com
Office of The Deputy Director of Animal Production & Health, Jaffna
Palaly Road, Thirunelveli, Jaffna
Deputy Director of AgricultureDr(Mrs).V.AmirthalinghamDirect: 021-2213958
Fax: 021-2222387
Mobile: 077-0369089
adaphjaffna@gmail .com
Veterinary SurgeonDr.D.P.H.FernandoDirect: 021-2222387
Fax: 021-2222387
Mobile: 071-9559911
piumefernando200@gmail.com
LDI(Special)Mrs.K.JeyanthathiviDirect: 021-2222387
Fax: 021-2222387
Mobile: 077-0833726
 
Government Veterinary Office, Jaffna
Pannai Road, Jaffna
Veterinary SurgeonDr.T.MaranDirect: 021-2217112
Mobile: 077-0833726
ktmaran@yahoo .com
Additional Veterinary SurgeonDr(Mrs).Briyangari AbhiramDirect: 021-2217112
Mobile: 077-7631863
briyangari.s@gmail.com
Government Veterinary Office, Nallur
Palaly Road, Thirunelvely, Jaffna
Veterinary SurgeonDr(Mrs).Y.VijayatharsinyGeneral: 021-2052207
Mobile: 077-7223051
svtharshini@gmail.com
Additional Veterinary SurgeonDr.E.A.D.K.G.EgodawathaGeneral: 021-2052207
Mobile: 071-5905608
kalapanaegodawatta@gmail.com